Kepkuldes.com adatkezelési tájékoztató

A weboldal üzemeltetõje UNDECAGON Kft. (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41., adószám: 27987342-2-09, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-031822).

Ezen szabályzat kiterjed a kepkuldes.com domainre és annak aldomainjeire, szabályozza azok adatvédelmi kezelési szabályzatát. A weboldal üzemeltetõje aláveti magát a következõ szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az adatvédelmi szabályzat címe: https://kepkuldes.com/adatvedelem

Az adatkezelõ elérhetõségei

Név: UNDECAGON Kft.
Székhely:  4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41.
E-mail:  [email protected]

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerûen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerûség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyûjtése csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetõ módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelõen nem minõsül az eredeti céllal össze nem egyeztethetõnek a közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történõ további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelõek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerû intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetõvé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történõ tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelõen közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében elõírt megfelelõ technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelõ technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelõ biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelõ felelõs a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelõ nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelõen történik.

A weboldal használata

Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

E-mail cím, felhasználónév, IP cím

A szolgáltatás hatékony nyújtása, a felhasználók azonosítása

                6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

A felhasználók által feltöltött képek

A szolgáltatás hatékony nyújtása

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

A felhasználó által egyéb módon (pl. képen) megosztott személyes adatok

A szolgáltatás hatékony nyújtása

6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

Az érintettek köre: a weboldalra regisztráló, azt használó értintettek.

Az adatkezelés idõtartama: amíg a felhasználó azok törlését nem kéri, a weboldal jellegébõl adódóan. Erre automatikus lehetõsége van a weboldalon, vagy felhasználói fiókja adatainak hiányában e-mailben kérvényezheti.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelõ kezelheti a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: a felhasználói felületen, valamint e-mailben az [email protected] e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerû cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelõs cookie-k” használatához nem szükséges elõzetes hozzájárulást kérni az érintettektõl.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, idõpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

idõtartama

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig

tartó idõszak

 

Állandó vagy mentett sütik

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

az érintett törléséig

Statisztikai sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

1 hónap - 2 év

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelõ.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetõségük van a cookie-kat törölni a böngészõk Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettõl hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül történõ közléstovábbítás vagy arra az elõfizetõ vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

9. A legtöbb böngészõ, amelyet felhasználóink használnak, lehetõvé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetõvé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészõk esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetõsége: 

OVH HOSTING LIMITED, Unit 12 The Courtyard Building, Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18 (https://www.ovh.ie/support/terms-and-conditions), [email protected]

3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4.    Az érintettek köre: A weboldalt/mobil alkalmazást használó valamennyi érintett.

5.    Az adatkezelés célja: A weboldal/mobil alkalmazás elérhetõvé tétele, megfelelõ mûködtetése.

6.    Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelõ és a tárhely-szolgáltató közötti
megállapodás megszûnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az
adatkezelés.

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal megfelelõ üzemeltetése, támadások, csalások elleni
védelem.

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelõvel.
 3. Az adatgyûjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerûsítése.
 4. Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésérõl, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés idõtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetõségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelõ szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelõvel.
 2. Adatkezelõ a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklõdõ nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstõl számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkeresõ részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelõ pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. Erre automatikus lehetõséget biztosítunk a felületeinkben, amennyiben Ön regisztrált felhasználó (tehát ellenõrhetõ, hogy Öné az adat). Ha nem, e-mailben az [email protected] címen kérheti adatai törlését.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelõ nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ adatkezelõket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történõ kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetõk.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené.

Az elõzõ bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Intézkedési határidõ

Az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétõl számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekrõl.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelõ nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelõ és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínûségû és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelõ szintû adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy mûszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellõ idõben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelõ rendszer alkalmazásával.
 6. Az adatok informatikai módszerrel történõ tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérõ törlési határidõre is tekintettel – az adattörlési határidõ lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhetõ legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítõ segítségével, vagy külsõ, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésrõl, illetve szükség szerint elõzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törlésérõl.
 8. Az adatkezelõ az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
 2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
 3. A Szolgáltató adatkezelést végzõ munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
 4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
 5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tûzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

 Informatikai védelem

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
 2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
 4. A központi szerver géphez csak megfelelõ jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrõl

Ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetõen ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselõ vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetõségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensbõl eredõ, valószínûsíthetõ következményeket; ismertetni kell az adatkezelõ által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensbõl eredõ esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következõ feltételek bármelyike teljesül:

Ha az adatkezelõ még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensrõl, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésõbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelezõ adatkezelés esetén

Ha a kötelezõ adatkezelés idõtartamát, vagy szükségessége idõszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelõ az adatkezelés megkezdésétõl legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelõ dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követõ tíz évig megõrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetõség

Az adatkezelõ esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

Utolsó módosítás: 2020. 07. 18.