Általános Szerzõdési Feltételek

Kepkuldes.com

 

A weboldal üzemeltetõje UNDECAGON Kft. (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41., adószám: 27987342-2-09, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-031822).

Ezen szabályzat kiterjed a kepkuldes.com domainre és annak aldomainjeire, szabályozza azok adatvédelmi kezelési szabályzatát. A weboldal üzemeltetõje aláveti magát a következõ szabályzatnak:

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján / mobil alkalmazásán (https://kepkuldes.com) és aldomainjein történõ jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhetõ és letölthetõ tartós adathordozón, a következõ weboldalról: https://kepkuldes.com/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerzõdés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató elérhetõségei

 

A szolgáltató neve: UNDECAGON Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41.
A szolgáltató elérhetõsége, az igénybe vevõkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
Cégjegyzékszám:  09-09-031822
Adószáma: 27987342-2-09
Nyilvántartásban bejegyzõ hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

A szerzõdés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
OVH HOSTING LIMITED, Unit 12 The Courtyard Building, Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18 (https://www.ovh.ie/support/terms-and-conditions), [email protected]

Hatály és alapvetés:

1.     A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.     A jelen Szabályzat 2020. június 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). 

3.     Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal / mobil alkalmazás, annak bármely részlete és az azon megjelenõ tartalmak, valamint a weboldal / mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenõ tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

Általános rendelkezések

  1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerzõdés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
  2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás bármely tartalmi elemét bármikor elõzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, mûködését megváltoztassa.
  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetõségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.
A szolgáltatás használata

A szolgáltatásban lehetõség van képeket feltölteni másokkal való megosztás céljából. A feltöltött képek ellenõrzésére azok nagy száma és a képfeltöltési oldal jellegébõl adódóan nincs lehetõségünk, ezért azok tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
A Szolgáltató ennek ellenére, amennyiben egy jogsértõ vagy ÁSZF-fel ütközõ, esetleg más, erköcsileg megkérdõjelezhetõ képet tapasztal, azt eltávolítja, valamint igyekszik a kép feltöltõjének összes képét eltávolítani; amennyiben felhasználóval rendelkezik, azt törölni. A Szolgáltató nem vállal felelõsséget az eltûnt, kitörölt képekért, nem vállal rendelkezésreállást vagy garantálja a képek biztonságos tárolását. A weboldal célja nem biztonsági mentés, hanem a képek megosztásának lehetõvé tétele, ezért a képek feltöltés utáni kitörléséért felelõsséget nem vállalunk. A képek alapesetben 2 év után törlõdnek, azonban a törlést kérheti a Felhasználó bármely idõpontban. Amennyiben felhasználója nincs, a kép linkjének e-mailben való elküldésével.

A feltöltött képeket alapesetben nem láthatja senki, azonban nem vállalunk felelõsséget azért, ha Ön a képet valakivel megosztja, majd az a kép linkjét tovább küldi. Szintén nem vállalunk felelõsséget azért, ha valaki a kép linkjét valamilyen módon (például a böngészõ címsorában való próbálkozással) kipróbálja, habár igyekszünk olyan azonosítókat generáltatni, melyekkel ilyen mûveletet nehéz végrehajtani.

A weboldal használatára regisztráció nélkül is van lehetõség, mind képek megtekintését, mind képek feltöltését illetõen.

Minden lekérésnek manuálisan, ember által vezérelten, avagy természetes módon kell történnie. A Szolgáltató elõzetes jelzés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggesztheti az Ön számára nyújtott
Szolgáltatások bármelyikének elérését (akár konkrét bizonyíték nélkül is).

A Szolgáltató szolgáltatásai és weboldalai többféle tartalmat tartalmazhatnak. Amennyiben ezek felhasználása ezen felhasználási feltételek értelmében nem engedélyezett, a felhasználó nem jogosult a Szolgáltató weboldalainak vagy az azokon közzétett tartalmak, azok részeinek szerkesztésére, sokszorosítására, másolására, terjesztésére, nyilvános bemutatására, azok reklámcélokra történõ vagy a szerzõdésben rögzített célokon tûlmenõ felhasználására.

A „tartalmak” kifejezés alatt minden adat, kép, szöveg, grafika, zenei darab, hang, hangsor, videó, program és szoftverkód és egyéb információ értendõ, melyeket a Szolgáltató tett közzé weboldalain. A „tartalmak” kifejezés alatt értendõ továbbá azon szolgáltatások és tartalmak összessége is, melyeket harmadik fél tesz közzé, ha ezen harmadik személy joggal máshogy nem határoz.

A felhasználó köteles felhagyni minden olyan tevékenységgel, melyek a Szolgáltató weboldalak vagy az azokon kínált szolgáltatások mûködését veszélyeztetik vagy zavarják, valamint tilos hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi felhasználót a Szolgáltató weboldalak és tartalmak használatában. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hard- vagy szoftverét befolyásolhatják, nem megengedett. Az Üzemeltetõ szabály- vagy jogsértés esetén speciális kérésre az elküldött üzenetekre szûrõt helyezhet el (pl. egy konkrét névre, telefonszámra), amellyel a szabály- vagy jogsértõ felhasználó IP címe, továbbá az általa indított beszélgetések ismertek lesz az Üzemeltetõ számára, majd ezalapján eltilthatja a felhasználót a Szolgáltatástól. Utóbbi szûrés esetén eltárolt adatokat hatósági megkeresésre átadhatjuk.

A Szolgáltató weboldalak bárminemû kereskedelmi, különösen reklámcélokra való felhasználásához az Üzemeltetõ elõzetes, írásban kifejezett hozzájárulása szükséges. A felhasználó nem támaszthat igényt tartalmak közzétételére a Szolgáltató weboldalakon.

A Szolgáltató weboldalak használata anonimizer-szolgáltatásokon (például proxy, VPN) keresztül, melyek elrejtik a felhasználó valódi IP-címét, nem megengedett.

Szigorúan tilos bármilyen jogsértõ, más bármilyen jogait sértõ képet feltölteni. Csak olyan kép tölthetõ fel, melynek kizárólagos jogai a felhasználóhoz tartoznak, valamint a kép tartalmával sem sérti más természetes vagy jogi személy jogait.

Életkori határ

A GDPR a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerû, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A fenti szabály értelében csak 16 év felettiek jogosultak használni a weboldalt.

A szolgáltatás mûködési elve

A fõoldalon az adott kép a böngészõablakra húzásával vagy kattintással, majd a kép kijelölésével elindítható a kép feltöltése. Ezután megnyílik a feltöltött kép oldala. Ez a link és a további képhez tartozó linkek megoszthatóak másokkal.

Felhasználóként feltöltött képeket a kép oldalán lehetséges törölni. A vendégként feltöltött képek kérését kérvényezni lehet e-mailben az [email protected] címen.

Adatok, képek

A felhasználó számára tilos a Szolgáltatásokon belül és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetõségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

a) hatályos jogszabályokba ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy –erkölccsel;
b) harmadik személyek védjegyeit, szabadalmait, használati- vagy formatervezési mintáit, szerzõi
jogait, üzleti titkait vagy egyéb jogait sértik;
c) obszcén, rasszista, erõszakot dicsõítõ, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlõdését veszélyeztetõ jellegûek, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértõ kifejezések,
d) sértõ, terhelõ vagy rágalmazó jellegûek;
e) lánclevél- vagy hólabda-jellegû elemeket tartalmaznak;
f) megtévesztõ módon azt a benyomást keltik, hogy a Szolgáltató által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
g) harmadik személyek adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
h) kereskedelmi, különösen reklám jellegûek (például más weboldalak hirdetése, szigorúan tiltott a Szolgáltatások bármelyikéhez tartozó weboldal címének, vagy akár a nevére utaló információ közlése)

Weboldalak, vállalkozások vagy terméknevek megnevezése csak akkor megengedett, ha ez elsõsorban nem reklámcélokat szolgál. A Szolgáltatásokban minden felhasználó kötelezett a megfelelõ szóhasználatra és szóválasztásra, tartózkodni kell a gyalázó kritikától vagy személyek elleni megalázó támadásoktól.

A Szolgáltató az itt leírt feltételeket megsértõ felhasználókat bármikor átmenetileg vagy végérvényesen eltilthatja a Szolgáltatások mindegyikének használatától.

Felelõsségek

Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a mûködésére rendelkezésre állást nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelõsséget, ha külsõ támadás (pl. hekkertámadás) éri az általa szolgáltatott alkalmazást, és ennek következtében adatvesztés vagy a szolgáltalás leállása történik.

A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közremûködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelõsség.

Szolgáltató nem vállal felelõsséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történõ elérhetetlenségéért, lassú mûködéséért.

Kizárt a Szolgáltató felelõssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a rendszer – szolgáltatás – szakszerûtlen, jogszerûtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

Szolgáltató szintén nem felelõs a személyes, illetve bizalmas információk elvesztésébõl, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésbõl illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszemûségbõl vagy az ésszerû gondolkodásból eredõ kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegû károkért vagy veszteségekért.

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelõ beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A Szolgáltatás díjai

A Szolgáltatás ingyenes.

Egyéb feltételek

A felhasználó részére a weboldalba való manipulatív beavatkozás minden formája szigorúan tilos. A felhasználó különösen nem jogosult olyan intézkedéseket tenni, mechanizmusokat vagy szoftvert használni, melyek zavarhatják a Szolgáltatások mûködését és a Szolgáltatások menetét. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folyatása, melyek a mûszeki kapacitás nem gyanítható vagy túlzott termelését vonhatja maga után. A felhasználó számára szigorúan tilos a weboldal tartalmainak blokkolása, felülírása, módosítása vagy bárminemû a Szolgáltatásokba történõ zavaró beavatkozás (ebbe beletartozik a Szolgáltatások ellen indított túlterheléses támadás is).

Tiltott továbbá még a Szolgáltatások lehívása más programokkal a webböngészõn kívül (továbbá specifikusabban a Szolgáltatások szervereivel történõ bárminemû, a Szolgáltató által biztosított természetes, módosítatlan és manipulálatlan felületen kívüli elérés). Ez vonatkozik az úgynevezett botokra, emellett minden olyan eszközre, programra, alkalmazásra, amelyek a web-interfész helyettesítésére vagy kiegészítésére szolgálnak. Ezek alapján és mellett tilos olyan szkriptek és programkódok, részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a Szolgáltatás mûködését bármilyen módon befolyásolják (így például a reklámok elrejtését célzó eljárások használata is).

A Szolgáltató bármikor – különösebb indok, azt megelõzõ jelzés vagy figyelmeztetés nélkül – eltilthat bármely felhasználót a Szolgáltatások mindegyikének használatától. Ha egy felhasználó felfüggesztésre vagy vagy kizárásra kerül, akkor a Szolgáltató elõzetes beleegyezése vagy engedélye nélkül nem használhatja a Szolgáltatásokat újra. A felfüggesztés, kizárás, virtuális belépési titalom vagy egyéb intézkedés visszavonására igény ezen dokumentum alján megadott címek egyikén kérhetõ.

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhetõ a következõ oldalon: https://kepkuldes.com/adatvedelem

Egyéb rendelkezések

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közremûködõt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelõsséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerûségét és érvényesíthetõségét nem érinti. 

3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megilletõ jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthetõ az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történõ lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a késõbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala/mobil applikációja Magyarországon mûködik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerzõdésbõl eredõ vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

6. Szolgáltató a weboldalán található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérõ általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

7. Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérõ feltételeket a fizetési mûveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

8. Szolgáltató megfelel a belsõ piacon belül a vevõ állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történõ indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésrõl, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

Utolsó módosítás: 2020. 07. 18.