Általános Szerzõdési Feltételek

Kepkuldes.com

 

A weboldal üzemeltetõje UNDECAGON Kft. (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41., adószám: 27987342-2-09, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-031822).

Ezen szabályzat kiterjed a kepkuldes.com domainre és annak aldomainjeire, szabályozza azok adatvédelmi kezelési szabályzatát. A weboldal üzemeltetõje aláveti magát a következõ szabályzatnak:

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján / mobil alkalmazásán (https://kepkuldes.com) és aldomainjein történõ jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhetõ és letölthetõ tartós adathordozón, a következõ weboldalról: https://kepkuldes.com/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerzõdés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató elérhetõségei

 

A szolgáltató neve: UNDECAGON Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41.
A szolgáltató elérhetõsége, az igénybe vevõkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
Cégjegyzékszám:  09-09-031822
Adószáma: 27987342-2-09
Nyilvántartásban bejegyzõ hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

A szerzõdés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
OVH HOSTING LIMITED, Unit 12 The Courtyard Building, Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18 (https://www.ovh.ie/support/terms-and-conditions), [email protected]

Hatály és alapvetés:

1.     A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.     A jelen Szabályzat 2020. június 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). 

3.     Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal / mobil alkalmazás, annak bármely részlete és az azon megjelenõ tartalmak, valamint a weboldal / mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenõ tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

Általános rendelkezések

  1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerzõdés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
  2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás bármely tartalmi elemét bármikor elõzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, mûködését megváltoztassa.
  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetõségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.A szolgáltatás használata

A szolgáltatásban lehetõség van képeket feltölteni másokkal való megosztás céljából. A feltöltött képek ellenõrzésére azok nagy száma és a képfeltöltési oldal jellegébõl adódóan nincs lehetõségünk, ezért azok tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
A Szolgáltató ennek ellenére, amennyiben egy jogsértõ vagy ÁSZF-fel ütközõ, esetleg más, erköcsileg megkérdõjelezhetõ képet tapasztal, azt eltávolítja, valamint igyekszik a kép feltöltõjének összes képét eltávolítani; amennyiben felhasználóval rendelkezik, azt törölni. A Szolgáltató nem vállal felelõsséget az eltûnt, kitörölt képekért, nem vállal rendelkezésreállást vagy garantálja a képek biztonságos tárolását. A weboldal célja nem biztonsági mentés, hanem a képek megosztásának lehetõvé tétele, ezért a képek feltöltés utáni kitörléséért felelõsséget nem vállalunk. A képek alapesetben 2 év után törlõdnek, azonban a törlést kérheti a Felhasználó bármely idõpontban. Amennyiben felhasználója nincs, a kép linkjének e-mailben való elküldésével.

A feltöltött képeket alapesetben nem láthatja senki, azonban nem vállalunk felelõsséget azért, ha Ön a képet valakivel megosztja, majd az a kép linkjét tovább küldi. Szintén nem vállalunk felelõsséget azért, ha valaki a kép linkjét valamilyen módon (például a böngészõ címsorában való próbálkozással) kipróbálja, habár igyekszünk olyan azonosítókat generáltatni, melyekkel ilyen mûveletet nehéz végrehajtani.

A weboldal használatára regisztráció nélkül is van lehetõség, mind képek megtekintését, mind képek feltöltését illetõen.

Minden lekérésnek manuálisan, ember által vezérelten, avagy természetes módon kell történnie. A Szolgáltató elõzetes jelzés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggesztheti az Ön számára nyújtott
Szolgáltatások bármelyikének elérését (akár konkrét bizonyíték nélkül is).

A Szolgáltató szolgáltatásai és weboldalai többféle tartalmat tartalmazhatnak. Amennyiben ezek felhasználása ezen felhasználási feltételek értelmében nem engedélyezett, a felhasználó nem jogosult a Szolgáltató weboldalainak vagy az azokon közzétett tartalmak, azok részeinek szerkesztésére, sokszorosítására, másolására, terjesztésére, nyilvános bemutatására, azok reklámcélokra történõ vagy a szerzõdésben rögzített célokon tûlmenõ felhasználására.

A „tartalmak” kifejezés alatt minden adat, kép, szöveg, grafika, zenei darab, hang, hangsor, videó, program és szoftverkód és egyéb információ értendõ, melyeket a Szolgáltató tett közzé weboldalain. A „tartalmak” kifejezés alatt értendõ továbbá azon szolgáltatások és tartalmak összessége is, melyeket harmadik fél tesz közzé, ha ezen harmadik személy joggal máshogy nem határoz.

A felhasználó köteles felhagyni minden olyan tevékenységgel, melyek a Szolgáltató weboldalak vagy az azokon kínált szolgáltatások mûködését veszélyeztetik vagy zavarják, valamint tilos hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi felhasználót a Szolgáltató weboldalak és tartalmak használatában. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hard- vagy szoftverét befolyásolhatják, nem megengedett. Az Üzemeltetõ szabály- vagy jogsértés esetén speciális kérésre az elküldött üzenetekre szûrõt helyezhet el (pl. egy konkrét névre, telefonszámra), amellyel a szabály- vagy jogsértõ felhasználó IP címe, továbbá az általa indított beszélgetések ismertek lesz az Üzemeltetõ számára, majd ezalapján eltilthatja a felhasználót a Szolgáltatástól. Utóbbi szûrés esetén eltárolt adatokat hatósági megkeresésre átadhatjuk.

A Szolgáltató weboldalak bárminemû kereskedelmi, különösen reklámcélokra való felhasználásához az Üzemeltetõ elõzetes, írásban kifejezett hozzájárulása szükséges. A felhasználó nem támaszthat igényt tartalmak közzétételére a Szolgáltató weboldalakon.

A Szolgáltató weboldalak használata anonimizer-szolgáltatásokon (például proxy, VPN) keresztül, melyek elrejtik a felhasználó valódi IP-címét, nem megengedett.

Szigorúan tilos bármilyen jogsértõ, más bármilyen jogait sértõ képet feltölteni. Csak olyan kép tölthetõ fel, melynek kizárólagos jogai a felhasználóhoz tartoznak, valamint a kép tartalmával sem sérti más természetes vagy jogi személy jogait.

Életkori határ

A GDPR a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerû, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A fenti szabály értelében csak 16 év felettiek jogosultak használni a weboldalt.

A szolgáltatás mûködési elve

A fõoldalon az adott kép a böngészõablakra húzásával vagy kattintással, majd a kép kijelölésével elindítható a kép feltöltése. Ezután megnyílik a feltöltött kép oldala. Ez a link és a további képhez tartozó linkek megoszthatóak másokkal. A feltöltött képek 1 héten belül törlõdnek.

Felhasználóként feltöltött képeket a kép oldalán lehetséges törölni. A vendégként feltöltött képek kérését kérvényezni lehet e-mailben az [email protected] címen.

Adatok, képek

A felhasználó számára tilos a Szolgáltatásokon belül és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetõségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

a) hatályos jogszabályokba ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy –erkölccsel;
b) harmadik személyek védjegyeit, szabadalmait, használati- vagy formatervezési mintáit, szerzõi
jogait, üzleti titkait vagy egyéb jogait sértik;
c) obszcén, rasszista, erõszakot dicsõítõ, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlõdését veszélyeztetõ jellegûek, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértõ kifejezések,
d) sértõ, terhelõ vagy rágalmazó jellegûek;
e) lánclevél- vagy hólabda-jellegû elemeket tartalmaznak;
f) megtévesztõ módon azt a benyomást keltik, hogy a Szolgáltató által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
g) harmadik személyek adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
h) kereskedelmi, különösen reklám jellegûek (például más weboldalak hirdetése, szigorúan tiltott a Szolgáltatások bármelyikéhez tartozó weboldal címének, vagy akár a nevére utaló információ közlése)

Weboldalak, vállalkozások vagy terméknevek megnevezése csak akkor megengedett, ha ez elsõsorban nem reklámcélokat szolgál. A Szolgáltatásokban minden felhasználó kötelezett a megfelelõ szóhasználatra és szóválasztásra, tartózkodni kell a gyalázó kritikától vagy személyek elleni megalázó támadásoktól.

A Szolgáltató az itt leírt feltételeket megsértõ felhasználókat bármikor átmenetileg vagy végérvényesen eltilthatja a Szolgáltatások mindegyikének használatától.

Felelõsségek

Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a mûködésére rendelkezésre állást nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelõsséget, ha külsõ támadás (pl. hekkertámadás) éri az általa szolgáltatott alkalmazást, és ennek következtében adatvesztés vagy a szolgáltalás leállása történik.

A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közremûködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelõsség.

Szolgáltató nem vállal felelõsséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történõ elérhetetlenségéért, lassú mûködéséért.

Kizárt a Szolgáltató felelõssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a rendszer – szolgáltatás – szakszerûtlen, jogszerûtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

Szolgáltató szintén nem felelõs a személyes, illetve bizalmas információk elvesztésébõl, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésbõl illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszemûségbõl vagy az ésszerû gondolkodásból eredõ kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegû károkért vagy veszteségekért.

Az Üzemeltetõ semmilyen felelõsséget nem vállal az oldal használatából eredõ veszteségekért, károkért, hibákért vagy problémákért. Az Üzemeltetõ minden felelõsséget kizár az oldal használatából eredõ bármilyen kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a következõket:

·         Az oldalon feltöltött képek, tartalmak vagy adatok elvesztése vagy törlése.

·         Az oldalon található tartalmak hitelessége, pontossága vagy megfelelõsége.

·         A felhasználók által másoknak okozott kár vagy kellemetlenség.

A normál felhasználók által feltöltött képek automatikusan, feltöltéstõl számított 1 héten belül törlõdnek. Az Üzemeltetõnek nincs kötelessége az ilyen tartalmak megõrzésére vagy visszaállítására.

Az oldalon elérhetõ prémium elõfizetési lehetõség lehetõvé teszi további szolgáltatások igénybevételét a felhasználók számára. Az Üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy bármikor felfüggeszthesse vagy módosítsa a prémium elõfizetési szolgáltatásokat. A Kepkuldes.com elsõdleges célja a képek rövidtávú, 1 hétre történõ megõrzése. A prémium elõfizetés lehetõséget ad arra, hogy a felhasználó ennél több idõre tölthessen fel képeket, azonban az üzemeltetõ a képek elvesztéséért felelõsséget nem vállal. Amennyiben Ön prémium elõfizetést vásárolt az oldalon, és szeretné visszakérni az elõfizetés díját, ezt 14 napon belül megteheti a kapcsolat ûrlapon keresztül.

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelõ beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A Szolgáltatás díjai

A Szolgáltatás ingyenes.

Egyéb feltételek

A felhasználó részére a weboldalba való manipulatív beavatkozás minden formája szigorúan tilos. A felhasználó különösen nem jogosult olyan intézkedéseket tenni, mechanizmusokat vagy szoftvert használni, melyek zavarhatják a Szolgáltatások mûködését és a Szolgáltatások menetét. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folyatása, melyek a mûszeki kapacitás nem gyanítható vagy túlzott termelését vonhatja maga után. A felhasználó számára szigorúan tilos a weboldal tartalmainak blokkolása, felülírása, módosítása vagy bárminemû a Szolgáltatásokba történõ zavaró beavatkozás (ebbe beletartozik a Szolgáltatások ellen indított túlterheléses támadás is).

Tiltott továbbá még a Szolgáltatások lehívása más programokkal a webböngészõn kívül (továbbá specifikusabban a Szolgáltatások szervereivel történõ bárminemû, a Szolgáltató által biztosított természetes, módosítatlan és manipulálatlan felületen kívüli elérés). Ez vonatkozik az úgynevezett botokra, emellett minden olyan eszközre, programra, alkalmazásra, amelyek a web-interfész helyettesítésére vagy kiegészítésére szolgálnak. Ezek alapján és mellett tilos olyan szkriptek és programkódok, részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a Szolgáltatás mûködését bármilyen módon befolyásolják (így például a reklámok elrejtését célzó eljárások használata is).

A Szolgáltató bármikor – különösebb indok, azt megelõzõ jelzés vagy figyelmeztetés nélkül – eltilthat bármely felhasználót a Szolgáltatások mindegyikének használatától. Ha egy felhasználó felfüggesztésre vagy vagy kizárásra kerül, akkor a Szolgáltató elõzetes beleegyezése vagy engedélye nélkül nem használhatja a Szolgáltatásokat újra. A felfüggesztés, kizárás, virtuális belépési titalom vagy egyéb intézkedés visszavonására igény ezen dokumentum alján megadott címek egyikén kérhetõ.

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhetõ a következõ oldalon: https://kepkuldes.com/adatvedelem

Egyéb rendelkezések

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közremûködõt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelõsséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerûségét és érvényesíthetõségét nem érinti. 

3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megilletõ jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthetõ az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történõ lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a késõbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala/mobil applikációja Magyarországon mûködik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerzõdésbõl eredõ vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

6. Szolgáltató a weboldalán található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérõ általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

7. Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérõ feltételeket a fizetési mûveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

8. Szolgáltató megfelel a belsõ piacon belül a vevõ állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történõ indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésrõl, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

Utolsó módosítás: 2023. 10. 17.